Algemene Voorwaarden Wedding & Planning

DEFINITIES:

Wedding & Planning

De gebruiker van de algemene voorwaarden. Wedding & Planning, handelend onder de naam Wedding & Planning statutair gevestigd te Barendrecht, Noordersingel 2, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer Rotterdam 51048760.

Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam Wedding & Planning een huwelijk, verloving, huwelijksaanzoek of jubileum organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Leverancier

Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert ten behoeve van een door Wedding & Planning te organiseren bruiloft.

Overeenkomst

Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tot dienstverlening.

Inhoud:

 • Artikel 1 – Algemeen
 • Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst
 • Artikel 3 – Annulering
 • Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
 • Artikel 5 – Wijzigen van de overeenkomst
 • Artikel 6 – Leveringstermijnen
 • Artikel 7 – Betaling
 • Artikel 8 – Incassokosten
 • Artikel 9 – Opschorting, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst
 • Artikel 10 – Verzekering
 • Artikel 11 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 12 – Vrijwaring
 • Artikel 13 – Overmacht
 • Artikel 14 – Geheimhouding
 • Artikel 15 – Geschillen
 • Artikel 16 – Toepasselijk recht
 • Artikel 17 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van tussen Wedding & Planning en aanvrager/opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. Deze voorwaarden gelden eveneens op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Wedding & Planning waar uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed, indien Wedding & Planning de inzet van derden noodzakelijk acht.

1.3. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment nietig zijn of vernietigd mochten, dan worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.

1.4.. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij het gebruik van die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

1.5. Een gecombineerde of samengestelde offerte verplicht Wedding & Planning niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

1.6. Offertes van Wedding & Planning zijn 30 dagen na datum van de offerte geldig, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere geldigheidsduur door Wedding & Planning is vermeld.

1.7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Wedding & Planning een door opdrachtgever gegeven mondeling of schriftelijk akkoord op een offerte van Wedding & Planning schriftelijk heeft bevestigd.

2.2. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en met de toepasselijkheid daarvan op de overeenkomst akkoord te gaan.

2.3. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.4. De prijzen in genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2.5. Betalingen dienen in € (euro) te worden gedaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.6. De kosten van geleverde diensten en goederen door derden dienen door opdrachtgever rechtstreeks aan deze derde(n) te worden voldaan. Alle bijkomende kosten, berekend door derden komen ten laste van de opdrachtgever.

2.7. Wedding & Planning behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijsstijgingen van door Wedding & Planning ingeschakelde derden op opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 3 – Annulering

3.1. Onder annulering wordt verstaan het beëindigen van de overeenkomst door opdrachtgever voordat Wedding & Planning de uitvoering daarvan heeft voltooid.

3.2. De annuleringskosten bedragen 50% van de som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering, 70 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4
weken voor de levering en 90 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering. Bij annulering op de dag van de levering zelf is opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, waarbij het bedrag tenminste gelijk is aan de daadwerkelijke kosten die Wedding & Planning heeft gemaakt, waaronder de kosten aan derden, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale kosten.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wedding & Planning het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, tenzij de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Wedding & Planning zal opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

4.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wedding & Planning aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wedding & Planning worden verstrekt.

4.3. Indien opdrachtgever aan Wedding & Planning informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

4.4.. Indien door Wedding & Planning of door Wedding & Planning ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient opdrachtgever de kosten te dragen verbandhoudende met de door die medewerkers in redelijkheid verrichte werkzaamheden..

Artikel 5 – Wijzigen van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen daarover tijdig in overleg treden en de overeenkomst hierop aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wedding & Planning zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve/kwantitatieve consequenties zal hebben, zal Wedding & Planning de opdrachtgever hierover vantevoren inlichten. Wedding & Planning zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Wedding & Planning kunnen worden toegerekend.

5.4. Wedding & Planning behoudt zich het recht voor het overeengekomen bedrag te verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat als gevolg van onjuiste en/of onvolledige mededelingen van opdrachtgever de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werkzaamheden onjuist is ingeschat en in redelijkheid van Wedding & Planning niet kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden alsnog verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Wedding & Planning zal de opdrachtgever in dat geval zo spoedig mogelijk van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Wedding & Planning zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

5.5. Indien Wedding & Planning bij de uitvoering van de overeenkomst hogere kosten heeft gemaakt dan oorspronkelijk begroot en overeengekomen, komen deze voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking, voor zover Wedding & Planning aantoont dat zij deze hogere kosten in redelijkheid mocht maken.

5.6. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerden onvoldoende wordt gewaarborgd of indien sprake is van oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Wedding & Planning gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de inhoud van de gesloten overeenkomst, Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, komen voor rekening van opdrachtgever.

5.7. Wedding & Planning behoudt zich het recht voor om wettelijk opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden na de totstandkoming van de overeenkomst en de voltooiing daarvan, aan opdrachtgever door te berekenen. Wedding & Planning zal deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mededelen.

Artikel 6 – Leveringstermijnen

6.1 Levering geschiedt op de wijze en op het tijdstip zoals in de overeenkomst is vastgelegd.

6.2. Opdrachtgever is gehouden de gehuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever dit weigert, worden de kosten daarvan, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten en/of door Wedding & Planning geleden schade, bij opdrachtgever in rekening gebracht.

6.3. Het verzoek door opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen dan wel om de levering op een andere wijze te laten plaatsvinden, kan alleen na schriftelijk akkoord van Wedding & Planning. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van opdrachtgever.

6.4. In het geval levering door een derden (binnen de gestelde termijn) uitblijft, aanvaardt Wedding & Planning geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.

Artikel 7 – Betaling

7.1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst is opdrachtgever een voorschot betaling van 40 % van het geoffreerde bedrag verschuldigd. Dit bedrag dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Opdrachtgever is 30 dagen voor de levering het restant van 60 % van het geoffreerde bedrag verschuldigd. Dit bedrag dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Zo spoedig mogelijk na de levering ontvangt opdrachtgever, indien van toepassing, een eindafrekening op basis van nacalculatie.

7.2. Bezwaren tegen de hoogte van de gefactureerde bedragen schort de betalingsverplichting niet op.

7.3. Indien opdrachtgever de gefactureerde bedragen niet binnen de gestelde termijn volledig heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim en dientengevolge wettelijke rente verschuldigd. Wedding& Planning is in dat geval gerechtigd een marktconforme rente van 3% per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Een en ander onverminderd de verder aan Wedding & Planning toekomende rechten in deze.

7.4. Wedding & Planning heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekking eerst in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de daarover lopende rente, een en ander ongeacht een eventueel door opdrachtgever aangewezen andere volgorde van betaling.

7.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Wedding & Planning op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – Incassokosten

Ingeval betaling door opdrachtgever niet tijdig geschiedt, is opdrachtgever de in redelijkheid door Wedding & Planning en/of het door haar ingeschakelde incassobureau gemaakte kosten voor het verkrijgen van vergoeding buiten rechte verschuldigd, vermeerderd met de wettelijke rente.

Artikel 9 – Opschorting, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

9.1. Wedding & Planning is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst terstond te ontbinden, indien:

a. opdrachtgever een van haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
b. Wedding & Planning omstandigheden zijn gebleken die maken dat zij gegronde vrees heeft dat opdrachtgever haar verplichtingen niet na zal komen,
c. zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk wordt of in redelijkheid ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst niet van Wedding & Planning kan worden verlangd,

9.2. Wedding & Planning heeft het recht de overeenkomst per direct te beëindigen, indien zich omstandigheden voordoen die naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van Wedding & Planning schaden of kunnen schaden.

9.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wedding & Planning op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wedding & Planning de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4. Wedding & Planning behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 – Verzekering

Wedding & Planning raadt opdrachtgever aan een deugdelijke (bruilofts)verzekering af te sluiten.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. Indien Wedding & Planning aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

11.2. Wedding & Planning is niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van een (deel van de) opdracht ten gevolge van overmacht, zoals bedoel in artikel 13.

11.3. Wedding & Planning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien deze het gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.4. Wedding & Planning is niet aansprakelijk voor schade door toedoen van derden waaronder t de door haar ingeschakelde toeleveranciers.

11.5. Wedding & Planning is slechts aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van wedding & Planning. Voor indirecte schade, zoals winstderving, is Wedding & Planning nimmer aansprakelijk.

11.6. Vergoeding van schade is te allen tijde beperkt tot de som van de opdracht dan wel het bedrag dat maximaal door de assuradeur van Wedding & Planning in het voorkomende geval zal worden uitgekeerd.

11.7. Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan Wedding & Planning kenbaar per aangetekend schrijven kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na de dag dat opdrachtgever met zowel de schade als de aansprakelijkheid van Wedding & Planning bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 Opdrachtgever vrijwaart Wedding & Planning dan wel door Wedding & Planning ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke aan andere dan Wedding & Planning zij toe te rekenen.

12.2. Opdrachtgever vrijwaart Wedding & Planning voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Wedding & Planning is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet of rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wedding & Planning geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wedding & Planning niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

13.3.. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.4.. Voor zover Wedding & Planning ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomstgeheel of gedeeltelijk is nagekomen, is gebruiker gerechtigd om het al nagekomen gedeelte overeenkomstig met de waarde van dat deel te factureren aan opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt de overtredende partij een direct opeisbare boete van € 25.000.

14.2..Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, een van partijen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde(n) te verstrekken, en zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, wordt geen boete verbeurd en bestaat geen gehoudenheid tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 15 – Geschillen

15.1. Geschillen kunnen met uitsluiting van de Burgerlijke rechter worden beslecht door een (branche)Commissie (BWPN)

15.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of met tussenkomst van BWPN te beslechten.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1 Op elke overeenkomst waarbij Wedding & Planning partij is, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

17.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

17.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie althans de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.